- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 19 มีนาคม 2567 3410
ประชาสัมพันธ์มิวสิกวีดีโอ (MV) เพลง จาก :ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 19 มีนาคม 2567 1517
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 จาก :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 08 มีนาคม 2567 784
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ "อิ่มเพื่อน้อง" 08 มีนาคม 2567 538
ประชาสัมพันธ์ทุน 2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) 08 มีนาคม 2567 359
ประชาสัมพันธ์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 5 จาก :สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 05 มีนาคม 2567 238
ประชาสัมพันธ์การประกวดสปอตโทรศัพท์รณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 05 มีนาคม 2567 209
การขับเคลื่อนแนวคิด "บ้านเมืองสุจริต "ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ จาก :สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฏร 29 กุมภาพันธ์ 2567 178
ประชาสัมพันธ์การประกวดเว็บเพจในหัวข้อ “โรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ (Neglected Tropical Diseases and Climate Change)” จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 กุมภาพันธ์ 2567 137
การประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ภายใต้แคมเปญ “ฮักบ่Hate” 29 กุมภาพันธ์ 2567 121
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อทำผลงานทางวิชาการ จาก :สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพแห่งประเทศไทย 29 กุมภาพันธ์ 2567 74
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 29 กุมภาพันธ์ 2567 80
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปเตือนภัยหลอกลงทุนในตลาดทุน “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 กุมภาพันธ์ 2567 58
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567 66
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567 67
ประชาสัมพันธ์และพิจารณาการใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัสได้แบบสัญญาเช่า (Interactive Flat Panel) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด จาก :บริษัท เทค อินพินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด 28 กุมภาพันธ์ 2567 55
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดเรียงความ เรื่อง ความกตัญญู - กตเวที ครั้งที่ 3 สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี จาก :วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2567 55
ช่องทางการสื่อสารและติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 27 กุมภาพันธ์ 2567 47
ประชาสัมพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2567 56
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชน เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วมการ 16 กุมภาพันธ์ 2567 53