- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัครเป้นสมาชิก the Asia Pacific Coaliton of Cities Against Discrimination (APCAD) 30 กันยายน 2565 2
ประชาสัมพันธ์กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗o 30 กันยายน 2565 4
รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา 30 กันยายน 2565 4
ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน 30 กันยายน 2565 4
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา 2565 จาก :มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 30 กันยายน 2565 4
ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี 30 กันยายน 2565 5
ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์ 20 กันยายน 2565 36
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ นางเบ็ญจาง เทพสุวรรณ มารดานายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา 16 กันยายน 2565 31
นิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) 13 กันยายน 2565 39
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 13 กันยายน 2565 29
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 06 กันยายน 2565 74
จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕ 06 กันยายน 2565 57
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง 31 สิงหาคม 2565 62
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 31 สิงหาคม 2565 36
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 40
การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควท.ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 23 สิงหาคม 2565 44
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2565 18 สิงหาคม 2565 59
ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 30 ปี 18 สิงหาคม 2565 90
การประกวดผลงานสีน้ำ 18 สิงหาคม 2565 180
เชิญเข้าร่วมการแสดงผลงานนิทรรศการใน"งานก้าวพอดี 2565" 18 สิงหาคม 2565 322