- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่6 23 สิงหาคม 2560 663
ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนา เรื่อง "การสร้างมาตรฐานงานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล" 23 สิงหาคม 2560 1093
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี 23 สิงหาคม 2560 1333
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 23 สิงหาคม 2560 664
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 ภาคใต้ 23 สิงหาคม 2560 831
ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี2561" และ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี2561" 23 สิงหาคม 2560 837
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ 23 สิงหาคม 2560 705
ประชาสัมพันธ์บูชาเหรียญในหลวงทรงกล้องรุ่นปี 2542 23 มิถุนายน 2560 2884
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปลดทำลายสำนวนคดี 23 มิถุนายน 2560 2561
ประชาสัมพันธ์ให้กำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 23 มิถุนายน 2560 2314
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 23 มิถุนายน 2560 2141
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 23 มิถุนายน 2560 2423
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏ 23 มิถุนายน 2560 2349
ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชน สู่เศรษฐกิจฐานราก" 23 มิถุนายน 2560 2243