- - - - - -
A+ R A-

อำนาจหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

    (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

    (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

    (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์

    (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์

    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย