- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางจารุณี สาเฮะอามะ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายอานุงรุสลัน ดาโวะ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ