- - - - - -
A+ R A-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5. พัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

4. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาคและเข้าถึง การรับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการโดยสร้างเครือข่าย บูรณาการกับทุกภาคส่วน