- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอามีเนาะ หะยีดอเลาะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

นางสาววรางคณา บรรจงคชาธาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ