- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

25620201 ๑๙๐๒๐๑ 0003

นางราตรี ศรีสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

DSC 0020

นายกฤษฎา นิลน้ำ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

25620201 ๑๙๐๒๐๑ 0005

นางสาวกันนภัค เสลารัตน์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

0004

นางสาวนิตยา ย่างกุ้ง

พนักงานราชการ

DSC 0014

นายสุธี จุ้งลก

พนักงานราชการ

DSC 00100

นายอับดุลฮาฟิส แลหะ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

DSC 0003

นางสาวชมพูนุช อิทธิกรกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรวรรณ บินรินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกนกพร สมพงษ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวันอุสมาน กามหยี

ลูกจ้างชั่วคราว

นายอีลียะห์ แวดือราแม

พนักงานขับรถ

นายมะราวี มะแซ

พนักงานขับรถ

นายมณฑล ศรีสุวรรณ

ลูกจ้างชั่วคราว