- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

plan2

นายสมพงค์ บำรุง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

DSC 0025

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรนิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

plan3

นางสาวนูรีฮา สะมะแอ

นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ

DSC 0031

นางปุณยาพร อ่อนวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน