- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

S 11894817

นางสาวจิระนันท์ ชาญพลรบ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

914011

นายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัค

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

S 18489358

นายทศพล เจริญสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

S 40812566

นางสาวกันย์วีร์กร มะสุไลมัน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

S 27975683

นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายรณชิต ขุนจันทร์

พนักงานราชการ

นางสาวนาตียะห์ หะยีสะอิ

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวฐานิสสร หนูพรหม

เจ้าหน้าที่ธุรการ