- - - - - -
A+ R A-

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน >>>รายละเอียดดังแนบ