- - - - - -
A+ R A-

มาตรการ

< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 เขียนโดย Super User 73
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 เขียนโดย Super User 78
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 เขียนโดย Super User 727
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 เขียนโดย Super User 836
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Super User 625
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 1816
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 579
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 553
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย Super User 566
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Super User 553