- - - - - -
A+ R A-

มาตรการ

< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 เขียนโดย Super User 142
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 เขียนโดย Super User 154
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 เขียนโดย Super User 847
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 เขียนโดย Super User 957
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Super User 1015
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 1884
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 635
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 616
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย Super User 617
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Super User 605