- - - - - -
A+ R A-

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน

 

1. ติดต่อด้วยตนเอง โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่กลุ่มกฏหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

2. ทางจดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เลขที่ 789 หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

3. ทางโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลข 073-511-984  ต่อ 101
หรือ 088-585-7969 หรือทางโทรสาร 073-511-985

4. ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ต้องการร้องเรียน  <<คลิกที่นี่>>