- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "อคส.ยุค Thailand 4.0" ขององค์การคลังสินค้า

จัดโครงการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "อคส.ยุค Thailand 4.0" ขององค์การคลังสินค้า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานการวาดภาพระบายสี >>>รายละเอียดดังแนบ


:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน