- - - - - -
A+ R A-

รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6

ชื่อเรื่อง       : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย   : นายพัฒนา โอมประพันธ์        

ปีที่วิจัย       : 2560

สังกัด   : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

                รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และ
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการศึกษา พบว่า

                    1. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสุไหงโก-ลก แบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียนรวมทุกหน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.54 และคะแนนการทดสอบหลังจากที่เรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.41 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสุไหงโก-ลก
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.54/82.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

            2. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสุไหงโก-ลก พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสุไหงโก-ลก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่กำหนดไว้

            3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสุไหงโก-ลก พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1
เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ตามลำดับดังนี้ คือ บทเรียนมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยแก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนได้ มีการจัดลำดับการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ และนักเรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ส่วนข้ออื่นๆ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ

ข้อเสนอแนะ

            1.  ขอเสนอแนะจากการศึกษา

                 1.1จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสุไหงโก-ลกเป็นสื่อการเรียน
การสอนและเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แพร่หลาย ในทุกสาระ
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

                 1.2 การพัฒนาและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้นจำเป็นต้องพิจารณา ถึงกลุ่มนักเรียนเป็นสำคัญ ควรสร้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

                

  2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียกับการสอนในรูปแบบอื่นๆ

2.2ควรนำรูปแบบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีความหลากหลายเพื่อให้การนำเสนอบทเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2.3 ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยคำนึงถึงช่วงชั้นและสาระรายวิชาเพื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเกิดประสิทธิภาพสูงสุด