- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 05 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย วรากร สายแก้ว 97
แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นราธิวาส 30 มิถุนายน 2566 เขียนโดย วรากร สายแก้ว 86
ผลงานวิชาการก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด - เบส รายวิชาเคมี 4 (ว 32204) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 14 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 81
ผลงานวิชาการก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 (ว30203) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 14 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 88
ผลงานวิชาการก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3 14 มิถุนายน 2566 เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 87
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด สพม.นธ 22 กันยายน 2564 เขียนโดย Super User 614
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (HappyWorkplace)โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ปีการศึกษา2562 10 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 552
การวิจัยการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ปีการศึกษา2562-2563 10 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย Super User 631
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คานวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 03 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 1190
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 15 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 1165