- - - - - -
A+ R A-

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา

แบบ บก.0๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.     ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา      โดยวิธีคัดเลือก

 

๒.    หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนธัญธารวิทยา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 516,600 (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน     (โดยสังเขป)

       4.1   อาคารพักนอน ช-ญที่/61 งานก๊อกน้ำ งานระบบประปา

         4.2 อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก. งานเหล็กดัด งานกระจก

       4.3   อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข.   งานพัดลมโคจร 16 นิ้ว

       4.4   อาคารประกอบโรงอาหาร 300 ที่นั่ง   งานซ่อมแซมพื้นฟุตบาตและคูระบายน้ำ

       4.5   สนามบาสเก็ตบอล แป้น,ห่วง

       4.6   ห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ 6 ที่นั่ง/27 จำนวน 2 หลัง สายฉีดงาน ราวแขวนผ้าสแตนเลสทั่วไป ตะขอแขวนผ้า(คู่) บานประตู

. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นเงิน 516,600 บาท

     .................................................................................................................................................................

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

     ๖.๑ แบบ ปร4 (ก)        

     ๖.๒ แบบ ปร585,

       ๖.๓ แบบปร6

       ๖.๔   .........................................................................................................................................................                                              5,45.๕7…………………….................................................................................................................................

        

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

       ๗.๑ นายจักรกริสน์ อุดมเพ็ชร

       ๗.๒ นายสัมฤทธิ์   สังข์ชุม

       ๗.๓ นางอารีย์     สังข์ชุม

       ๗.๔ .........................................................................................................................................................

       ๗.๕ .........................................................................................................................................................