- - - - - -
A+ R A-

บก.01ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ

ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ