- - - - - -
A+ R A-

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯบางปอประชารักษ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างรายการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด ดังแนบ