- - - - - -
A+ R A-

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล

                                                                                                                   ตาราง ปปช.๐๑

           ตาราง ปปช.๐๑ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

                                        ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

. ชื่อโครงการ    งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม   อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

 

. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    ๑,๕๐๐,๗๐๐ บาท   (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๗๐๐   บาท

 

. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    บัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ

 

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

       ๕. นางตอยีบะ วานิ

       ๕. นางสาวอัฟฟะห์ แขวงบู

       ๕. นายมูหามัดคอซี อาลี