- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บก.01 เขียนโดย ร.ร.บาเจาะ 10
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการ เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 27
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 23
ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำฝาเปิด เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 20
ก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 โรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 26
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย โรงเรียนบาเจาะ 73
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (อิสลามศึกษา) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49 เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เขียนโดย ร.ร.สุคิรินวิทยา 78