- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 36
บก.06ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาระดับอำเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 19
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับนักเรียนในโครงการสานฝันฯ เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 16
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโครงการฯ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 25
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโครงการฯ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 20
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (กีฬา) เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 36
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียนในโครงการสานฝันฯ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 31
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการ เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 58
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 63
ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำฝาเปิด เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 56