- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 54
ประกาศราคกกลาง รายการซื้ออุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 3 (เลือกรายการ) และครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 76
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 122
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (สามัญศึกษา) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 399
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 218
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ครงการฯ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 41
จ้างสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49ชาย เขียนโดย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 198
ประกาศราคากลางโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 229
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 206
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 183