- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เขียนโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 27
ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 43
ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. เขียนโดย โรงเรียนทุ่งยางพิทยาคม 32
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค และโรงอาหารเก่า เขียนโดย ร.ร.ตากใบ 44
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค และโรงอาหารเก่า เขียนโดย ร.ร.ตากใบ 41
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 137
ประกาศราคกกลาง รายการซื้ออุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 3 (เลือกรายการ) และครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 137
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญธารวิทยา เขียนโดย ร.ร.ธัญธารวิทยา 236
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (สามัญศึกษา) เขียนโดย ร.ร.ร่มเกล้า 509
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เขียนโดย ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี 297