- - - - - -
A+ R A-

เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

               ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

              ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้จัดส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบ