- - - - - -
A+ R A-

เรื่อง รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือ รายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานงบเทียบยอด    ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน นั้น

                    ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ขอแจ้งสรุปการจัดส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่ง โดยให้รีบดำเนินการจัดส่งรายงานการเงิน ปี 2561 ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 หากไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เพื่อสรุปผลแจ้งสพฐ. (รายละเอียดดังแนบ)