- - - - - -
A+ R A-

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15 แจ้งให้โรงเรียน 

ในสังกัดทุกโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2560 ดำเนินการส่งแบบคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามตัวชี้วัด จำนวน 3 เล่ม ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      และเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ (รุ่นที่ 2) ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  15 ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2560  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

>>> ประกาศ สพม.15 <<<