- - - - - -
A+ R A-

เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งระบบการดุแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพม.๑๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ  แบบประเมินความเครียด  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์   แบบประเมินติดเกม