- - - - - -
A+ R A-

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูด้านวิชาการ (คณิคศาสตร์) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูด้านวิชาการ (คณิคศาสตร์) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ดังแนบ