- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 92
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคล เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 59
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่องการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 46
ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 44
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 158
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 167
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เขียนโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 789