- - - - - -
A+ R A-

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559

แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง

          อ้างถึง หน้งสือ ศธ 04245/2206 ลว 23 พ.ค. 2559 <<เอกสารแนบ>>

ให้โรงเรียนในสังกัด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ผ่านระบบ DMC พร้อมทั้งตรวจสอบยืนยันข้อมูล ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 มิ.ย. 2559

เวลา 24.00 น. ดังเอกสารแนบดังนี้ <<เอกสารเพิ่มเติม>>