- - - - - -
A+ R A-

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558

อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 <<เอกสารแนบ>>

                ตามที่ สพม.15 ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงแกไข้ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558

ผ่านระบบ DMC นั้น บัดนี้ สพฐ. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนทำการยืนยันข้อมูล ในระบบ DMC ตั้งแต่บัดนี้

และให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันข้อมูล ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2559

เวลา 24.00 น. และระบบจะทำการปิดระบบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อมูลต้องถูกส่งไปให้ระบบโปรแกรมการจัดทำข้อมูลทะเบียน การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา SGS เพื่อกรอกผลการเรียนต่อไป