- - - - - -
A+ R A-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย รายละเอียดคลิกที่นี่