- - - - - -
A+ R A-

เอกสารประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

สพม.15  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกโรง  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม และหลักสูตรสถานศึกษา  นำมาในวันประชุมวันที่  18  เมษายน  2561  ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

เอกสารประกอบการประชุม
    - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
    - สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    - สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    - สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
    - การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้