- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพม.15 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ประจำปี 2562 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 55
แจ้ง แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม เขียนโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 123
แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 77
แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 90
รายงานการเดินทาง ตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET ) โรงเรียนในสังกัด สพม 15 เขียนโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 87
สพม.15 ขอให้โรงเรียนส่งกำหนดการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม (งบ 10,000 บาท) เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 425
แจ้งโรงเรียนที่เข้าระบบ e-mes ไม่ได้ ให้ส่งแบบสรุปผล สพม.15 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 572
ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 566
ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 617
ให้ครูลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล ผ่านดาวเทียม 569