- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพุทธศักราช 2561 เขียนโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 68
แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลด่วน ทางอีเมล์ ภายใน 28 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 240
แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลด่วน ทางอีเมล์ เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 169
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้ง 2/2562 เขียนโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 148
สพม.15 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ประจำปี 2562 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 163
แจ้ง แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม เขียนโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 228
แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 176
แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 217
รายงานการเดินทาง ตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET ) โรงเรียนในสังกัด สพม 15 เขียนโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 190
สพม.15 ขอให้โรงเรียนส่งกำหนดการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม (งบ 10,000 บาท) เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 513