- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย จริยา อารง 99
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 180
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 129
แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพุทธศักราช 2561 เขียนโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 204
แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลด่วน ทางอีเมล์ ภายใน 28 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 396
แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลด่วน ทางอีเมล์ เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 286
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้ง 2/2562 เขียนโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 262
สพม.15 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ประจำปี 2562 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 257
แจ้ง แก้ไขคำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม เขียนโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 361
แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย นางสาวตูแวดะ กูจิ 325