- - - - - -
A+ R A-

แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าล่วงเวลา

แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าล่วงเวลา

หลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดดังแนบ