- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

 

                                                                                                                plan2                                                                                                             นายสมพงค์  บำรุง

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

              plan3

                                                                                                             นางสาวนูรีฮา   สะมะแอ           

                                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 plan4                                                                                                                                

                            นางสาววรางคณา  บรรจงคชาธาร                                                            

                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                             

plan6

นางสาวต่วนปัตรี  เบญจมาพร

ครูอัตราจ้าง