- - - - - -
A+ R A-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 รายละเอียดังแนบ