- - - - - -
A+ R A-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 รายละเอียดดังแนบ