แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังแนบ