- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายณัฐนันท์ บำรุงตา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางจริยา อารง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายอาแว สะมะแอ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ

ศึกษานิเทศก์

นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายกีรติ วงศ์อัครวินท์

ศึกษานิเทศก์

 

 

นางสาวรอกีเยาะ มาหะมะ

ลูกจ้าง สพม.15

นางสาวตูแวดะ กูจิ

ลูกจ้าง สพม.15

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง สพม.15