- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิระนันท์ ชาญพลรบ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัค

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวศลัษณ์ภรณ์ บุญรุ่ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายทศพล เจริญสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกันย์วีร์กร มะสุไลมัน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายรณชิต ขุนจันทร์

พนักงานราชการ

นางสาวนาตียะห์ หะยีสะอิ

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวฐานิสสร หนูพรหม

เจ้าหน้าที่ธุรการ