- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางราตรี ศรีสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

DSC 0020

นายกฤษฎา นิลน้ำ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกันนภัค เสลารัตน์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

0004

นางสาวนิตยา ย่างกุ้ง

พนักงานราชการ

DSC 0014

นายสุธี จุ้งลก

พนักงานราชการ

DSC 00100

นายอับดุลฮาฟิส แลหะ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

DSC 0003

นางสาวชมพูนุช อิทธิกรกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรวรรณ บินรินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ