- - - - - -
A+ R A-

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

plan1

นางสาวอามีเนาะ   แยนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 

plan2                                                                                                                            plan3

                                                                    นายสมพงค์  บำรุง                                                                                                                              นางสาวนูรีฮา   สะมะแอ           

                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 plan4                                                                                                                                plan5 

                            นางสาววรางคณา  บรรจงคชาธาร                                                            นางสาวปาณิสรา อินศิริ

                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

plan6

นางสาวต่วนปัตรี  เบญจมาพร

ครูอัตราจ้าง