- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2549 07 กันยายน 2560 331
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" 07 กันยายน 2560 551
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี2560 31 สิงหาคม 2560 598
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 31 สิงหาคม 2560 537
ขอส่งสำเนาเอกสารเผยแพร่ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวปฏิบัติ 3 แนวทางให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ" 31 สิงหาคม 2560 429
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี2560 31 สิงหาคม 2560 501
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่3 /2560 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา" 30 สิงหาคม 2560 408
ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 29 สิงหาคม 2560 539
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 29 สิงหาคม 2560 581
รับสมัครการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 25 สิงหาคม 2560 609
รับสมัครทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี2560 25 สิงหาคม 2560 540
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่อง "ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ..." 23 สิงหาคม 2560 824
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ" รุ่นที่2 23 สิงหาคม 2560 517
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่6 23 สิงหาคม 2560 415
ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนา เรื่อง "การสร้างมาตรฐานงานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล" 23 สิงหาคม 2560 504
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี 23 สิงหาคม 2560 914
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 23 สิงหาคม 2560 432
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 ภาคใต้ 23 สิงหาคม 2560 553
ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี2561" และ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี2561" 23 สิงหาคม 2560 522
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ 23 สิงหาคม 2560 450