- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์ รุ่นที่ 39 "EOL Corporate System for Educational Mission" 09 มีนาคม 2561 550
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 09 มีนาคม 2561 714
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เทศบาลนครยะลา 09 มีนาคม 2561 648
ประชาสัมพัันธ์ อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 06 มีนาคม 2561 772
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการถอด และเชื่อมชิ้นส่วนเครื่องดนตรี ประจำภาคใต้ 06 มีนาคม 2561 737
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 24 02 มีนาคม 2561 653
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ"รุ่นที่4 02 มีนาคม 2561 552
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ในการบริหารสัญญา เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้ก้าวทัน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 02 มีนาคม 2561 299
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561 02 มีนาคม 2561 552
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว" โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 543
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 652
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 599
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม 28 กุมภาพันธ์ 2561 556
คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 28 กุมภาพันธ์ 2561 761
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึึกษา 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 658
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2561 655
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 20 กุมภาพันธ์ 2561 593
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้ที่ 5" เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 528
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 19 กุมภาพันธ์ 2561 526
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 694