- - - - - -
A+ R A-

ขอเชิญชวนให้ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566

ขอเชิญชวนให้ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566