- - - - - -
A+ R A-

โครงสร้างข้อสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560

ด้วย สทศ. ได้ส่งโครรงสร้างข้อสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์ที่ 1 ผังข้อสอบอิสลามศึกษาตอนต้น

ไฟล์ที่ 2 ผังข้อสอบอิสลามศึกษาตอนกลาง

ไฟล์ที่ 3 ผังข้อสอบอิสลามศึกษาตอนปลาย