- - - - - -
A+ R A-

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15   จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้มาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความเป็นไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน