แจ้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แจ้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดดังแนบ