แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ)

แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) รายละเอียดดังแนบ