แจ้งโอนเงินเข้างบดำเนินงาน(พัสดุ)

แจ้งโอนเงินเข้างบดำเนินงาน(พัสดุ) รายละเอียดดังแนบ