แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน

แจ้งโอนเงินรายการงบลงทุน รายละเอียดดังแนบ