ประกาศโอนเงินอุดหนุน 30 % ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศโอนเงินอุดหนุน 30 % ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ค่าหนังสือเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค่าจัดการเรียนการสอน