บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทย ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th >>>รายละเอียดดังแนบ